Switch to English
Zaloguj
End-User License Agreement and Terms of Use

UMOWA LICENCYJNA

(dalej „Umowa”)

DEFINICJE

1.      Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a)      Programie (zamiennie „Oprogramowaniu”) - rozumie się przez to, w zależności od wyboru, dostępny do pobrania ze strony Internetowej Licencjodawcy program w wersji RadiAnt DICOM Viewer (przeznaczony do instalacji na komputerze PC) lub w wersji RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD (dystrybuowany wyłącznie na płytach CD/DVD albo na przenośnej pamięci typu flash), posiadający ograniczenia opisane w Umowie, o ile użytkowany jest w celach testowych, lub nie posiadający takich ograniczeń, o ile nie jest użytkowany w celach testowych;

b)      Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną, która to instaluje lub korzysta z Programu w dowolnej jego wersji zarówno w celach testowych, jak też nie-testowych;

c)      Stronach – rozumie się przez to z osobna albo łącznie (w zależności od kontekstu) Użytkownika lub Licencjodawcę;

d)      Licencji – rozumie się przez to odpowiednią do zainstalowanego lub wykorzystywanego Oprogramowania i celu tego użytku Umowną licencję na korzystanie przez Użytkownika z Programu;

e)      Komputerze – rozumie się przez to komputer stacjonarny albo przenośny PC posiadany przez Użytkownika;

f)       Kluczu (zamiennie „Kluczu Licencyjnym”) – rozumie się przez to indywidualny moduł cyfrowy (treść cyfrową) do Programu, uzyskany od Licencjodawcy przez wyrażającego taką wolę (oświadczenie) Użytkownika, który jest niezbędny do odblokowania ograniczeń przewidzianych we  wcześniej świadczonym Programie użytkowanym w celach testowych, a zawierający w sobie jedną lub kilka Licencji oraz nadający się do wykorzystania na tylu Komputerach/urządzeniach nagrywających, ewentualnie terminalach, ile odpowiednich Licencji nabyto;

g)      Zakupie Licencji – rozumie się przez to odpłatne nabycie od Licencjodawcy przez Użytkownika praw do korzystania z Programu w ramach danego rodzaju Licencji nie-testowej (bez ograniczeń) w postaci indywidualnie zaprogramowanego do porozumienia Stron Klucza, który to stosowany razem z Programem odblokowuje ograniczenia przewidziane w nim we wcześniej wykorzystywanej Licencji z tym zastrzeżeniem, że płatność za licencje czasowe pobierana jest za całość subskrybowanego okresu z góry;

h)      Licencjodawcy – rozumie się przez to Medixant Maciej Frankiewicz z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Promienista 25 (kod: 60-288 Poznań), NIP 6652527251, REGON 301679591.

2.      Ilekroć w Umowie używane są definicje legalne lub umowne w niej nie zdefiniowane – ich treść określa odpowiednio: Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.radiantviewer.com/terms/ (dalej „Regulamin”) lub przepisy stosownych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

3.      Wszędzie tam, gdzie niniejszy dokument odwołuje się do terminów zdefiniowanych, a wyrażonych w liczbie mnogiej lub w innym przypadku, rozumie się pod tymi terminami również odpowiednio rozumiane pojęcia w liczbie pojedynczej lub w wyżej określonych przypadkach.


§ 1

 

Poprzez proces instalacji Programu lub korzystanie z Programu wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Umowy, co nie uchybia postanowieniom Regulaminu.

 

LICENCJE NA CZAS NIEOKREŚLONY

 

§ 2

 

1.      Licencjodawca udziela Użytkownikowi, który zainstalował lub korzysta z Programu w wersji RadiAnt DICOM Viewer, począwszy od daty Zakupu Licencji na czas nieoznaczony odpłatnej, niewyłącznej, niesublicencyjnej, przenoszalnej licencji do instalacji, uruchomienia oraz korzystania z Programu na Komputerze lub terminalu końcowym (o ile Program jest uruchamiany w środowisku serwerowym), a gdy przypadek taki znajduje zastosowanie - na dopuszczonej Umownie liczbie Komputerów lub terminalów końcowych, w tym upoważnia Użytkownika do korzystania w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty zakupu Klucza ze wsparcia przewidzianego przez Licencjodawcę w postaci aktualizacji Programu do najnowszej wersji, przy zachowaniu  możliwości odpłatnego odnowienia rzeczonego okresu wsparcia po jego wygaśnięciu na dalszy okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od daty wygaśnięcia poprzednio Zakupionej Licencji.

2.      Przeniesienie licencji, o której mowa wyżej, może polegać na najmie albo dzierżawie przez Użytkownika wskazanego wyżej przysługujących mu praw do Programu
i związanych z nim materiałów (w tym Klucza), jak również na przelewie oraz zbyciu takich praw/materiałów (wraz z odpowiednimi obowiązkami) przez tenże podmiot na nowego, innego Użytkownika, z tym jednak zastrzeżeniem, że w tym samym momencie użytek z Programu, o którym mowa wyżej, może czynić wyłącznie jeden z uprawnionych wskazanych w niniejszym ustępie.     

3.      Użytkownicy opisani w ust. 1 i 2 wyżej nie mogą zwielokrotniać poza Komputerem lub terminalem końcowym na rzecz osób nieuprawnionych indywidualnego Klucza licencji, w który wyposażony jest Program.

4.      W przypadku przenoszenia licencji na zasadach dopuszczonych przez ust. 2 wyżej, przenoszący licencję Użytkownik jest zobowiązany poinformować swojego kontrahenta o Umowie celem jej zatwierdzenia, a w szczególności wynikających z niej ograniczeniach, oraz zobowiązuje się zwolnić Licencjodawcę z jakichkolwiek roszczeń kierowanych względem niego przez nowego Użytkownika będącego najemcą, dzierżawcą lub cesjonariuszem/nabywcą, a związanych lub wynikających z dokonanej czynności. W tym zakresie Licencjodawca nie odpowiada także odszkodowawczo względem wskazanego podmiotu.

5.      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ograniczonej gwarancji oraz aktualizacji do Programu, o których mowa w § 9 oraz w § 10 Umowy.

6.      Wynagrodzenie za korzystanie z niniejszej i określonej w § 2 Umowy licencji każdorazowo wskazane jest kwotowo przy jej zamówieniu (zakupie), w trybie przewidzianym Regulaminem. 

 

§ 3

 

1.      Licencjodawca udziela Użytkownikowi, który zainstalował lub korzysta z Programu w wersji do dystrybucji na płytach CD/DVD albo na przenośnej pamięci typu flash RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD, począwszy od daty Zakupu Licencji na czas nieoznaczony odpłatnej, niewyłącznej, sublicencyjnej, przenoszalnej licencji do utrwalania na posiadanym przez niego urządzeniu nagrywającym, a gdy przypadek taki znajduje zastosowanie – na dopuszczonej Umownie liczbie urządzeń nagrywających, zbioru plików Programu wraz z Kluczem i obrazami badania/badań DICOM obsługiwanym przez Program na płytach CD/DVD albo na przenośnej pamięci typu flash (np. pendrive USB, karty pamięci etc.), zapisanych metodą cyfrową w sposób umożliwiający dalszą obsługę Programową tak utrwalonych obrazów badania/badań DICOM przez dowolnego innego Użytkownika, w tym upoważnia Użytkownika do korzystania w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty Zakupu Licencji ze wsparcia Licencjodawcy w postaci aktualizacji Programu do najnowszej wersji, przy zachowaniu  możliwości odpłatnego odnowienia rzeczonego okresu wsparcia po jego wygaśnięciu na dalszy okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od daty wygaśnięcia poprzednio Zakupionej Licencji.

2.      Przeniesienie licencji może polegać na najmie albo dzierżawie przez Użytkownika wskazanego wyżej przysługujących mu praw do Programu i związanych z nim materiałów (w tym Klucz), jak również na przelewie oraz zbyciu takich praw/materiałów (wraz z odpowiednimi obowiązkami) przez tenże podmiot na nowego, innego Użytkownika z tym jednak zastrzeżeniem, że w tym samym momencie użytek z Programu, o którym mowa wyżej, może czynić wyłącznie jeden z uprawnionych wskazanych w niniejszym ustępie.  

3.      Inny Użytkownik korzystający z obsługi Programowej utrwalonych obrazów badania/badań DICOM obsługiwanych przez Program, jako podmiot dysponujący ograniczoną licencją (sublicencją) do ich przeglądania wyłącznie z płyty CD/DVD albo przenośnej pamięci typu flash, na którym oryginalnie nagrano Klucz, nie ma uprawnień do dalszego przenoszenia licencji w jakimkolwiek zakresie, chyba że dotyczy to wyłącznie przelewu praw przysługujących mu w ramach tejże sublicencji i oddania do dalszej dyspozycji związanych z nim materiałów (w tym Klucz).

4.      Użytkownicy, opisani w ust. 1-3 wyżej, nie mogą zwielokrotniać poza utrwaloną płytą CD/DVD, przenośną pamięcią typu flash lub urządzeniem nagrywającym na rzecz osób nieuprawnionych indywidualnego Klucza licencji, w który wyposażony jest Program, przy czym obrazy badania/badań DICOM mogą być nagrane na opisany nośnik wyłącznie w urządzeniu nagrywającym, na który została zakupiona rzeczona licencja w związku z czym z ochrony nie korzystają obrazy i pliki dograne poza tak licencjonowanym urządzeniem/Komputerem. W razie wątpliwości uważa się, że sublicencjonowany Użytkownik nie ma uprawnień do dalszego utrwalania lub zwielokrotniania Programu lub związanych z nim materiałów w drodze cyfrowej na jakimkolwiek nośniku, chyba że czynność podejmowana jest w ramach dozwolonego eksportu przez Program obrazu badania w postaci pliku graficznego.

5.      W przypadku przenoszenia licencji na zasadach dopuszczonych przez ust. 2 wyżej lub sublicencji na zasadach dopuszczonych przez ust. 3 wyżej, przenoszący licencję lub sublicencję jest zobowiązany poinformować swojego kontrahenta o Umowie celem jej zatwierdzenia, a w szczególności wynikających z niej ograniczeniach, oraz zobowiązuje się zwolnić Licencjodawcę z jakichkolwiek roszczeń kierowanych względem niego przez nowego Użytkownika będącego najemcą, dzierżawcą lub cesjonariuszem/nabywcą, a związanych lub wynikających z dokonanej czynności. W tym zakresie Licencjodawca nie odpowiada także odszkodowawczo względem wskazanego podmiotu.

6.      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ograniczonej gwarancji oraz aktualizacji do Programu, o których mowa w § 9 oraz w § 10 Umowy.

7.      Wynagrodzenie za korzystanie z niniejszej i określonej w § 3 Umowy licencji każdorazowo wskazane jest kwotowo przy jej zamówieniu (zakupie), w trybie przewidzianym Regulaminem. 

 

LICENCJE NA CZAS OKREŚLONY

 

§ 4

 

1.      Licencjodawca udziela Użytkownikowi, który zainstalował lub korzysta z Programu w wersji RadiAnt DICOM Viewer, począwszy od daty Zakupu Licencji na czas oznaczony i wybrany przez Użytkownika z proponowanych mu planów subskrypcyjnych (RadiAnt DICOM Viewer – Plan abonamentowy) odpłatnej, niewyłącznej, niesublicencyjnej, przenoszalnej licencji do instalacji, uruchomienia oraz korzystania z Programu na Komputerze lub terminalu końcowym (o ile Program jest uruchamiany w środowisku serwerowym), a gdy przypadek taki znajduje zastosowanie - na dopuszczonej Umownie liczbie Komputerów lub terminalów końcowych, w tym upoważnia Użytkownika do korzystania w ww. wybranym okresie subskrypcyjnym liczonym od daty zakupu Klucza ze wsparcia przewidzianego przez Licencjodawcę w postaci aktualizacji Programu do najnowszej wersji. Po wygaśnięciu licencji subskrypcyjnej opisanej w zdaniu poprzednim lub przed upływem tego okresu, Użytkownik może przedłużyć ww. licencję na dalszy i wybrany przez Użytkownika z proponowanych mu planów subskrypcyjnych czas oznaczony, a zapisy zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio. Alternatywnie, Użytkownik może – o ile jest to przewidziane w systemie informatycznym – zaznaczyć przy Zakupie Licencji opisanej wyżej, że jej przedłużenie będzie odbywało się automatycznie na zasadach prepaid lub poprzez obciążenie zadeklarowanej karty płatniczej, chyba że dyspozycja ta została zmieniona, obciążenie karty nie powiodło się lub wyczerpano limit prepaid, przy czym zapisy zdania poprzedniego i wcześniejszego odesłania stosuje się odpowiednio.

2.      Odpowiednio do niniejszej licencji stosowane są dalej zapisy § 2 ust. 2 – 6 wyżej. 

 

LICENCJE PRÓBNE

 

§ 5

 

1.      Licencjodawca udziela Użytkownikowi, który zainstalował lub korzysta w celach testowych z Programu w wersji RadiAnt DICOM Viewer i nie dokonał jeszcze Zakupu Licencji, na czas oznaczony i każdorazowo określony w pobieranym Programie, nieodpłatnej, niewyłącznej, niesublicencyjnej, nieprzenoszalnej licencji do instalacji, uruchomienia oraz korzystania z Programu Komputerze lub Komputerach. Po upływie wskazanego oznaczonego czasu dozwolonego użytku Programu, Użytkownik obowiązany jest albo do deinstalacji lub innego skutecznego pozbycia się Programu, albo do odnowienia/przedłużenia przedmiotowej ograniczonej licencji na dalszy dostępny czas określony, albo do pobrania, zainstalowania nowszej wersji Programu oraz dalszego korzystania z niego w przewidzianym czasie określonym jednakże nadal w ramach niniejszej licencji ograniczonej, albo do Zakupu Licencji na Program, o ile zamierza dalej z niego korzystać już bez ograniczeń (czas nieoznaczony lub oznaczony, wsparcie itp.).

2.      Nieprzenoszalność licencji wyłącza najem albo dzierżawę przez Użytkownika wskazanego wyżej przysługujących mu ograniczonych praw do Programu, jak również ich przelew/zbycie (wraz z odpowiednimi obowiązkami) przez tenże podmiot na nowego, innego Użytkownika, co nie wyłącza autonomicznego pobrania w ramach korzystania z Usługi, instalacji, uruchomienia oraz korzystania z Programu przez inne podmioty na zasadach przewidzianych w Umowie, w tym na zasadzie niniejszej licencji.  

 

§ 6

 

1.      Licencjodawca udziela Użytkownikowi, który zainstalował lub korzysta w celach testowych z Programu w wersji do dystrybucji na płytach CD/DVD albo na przenośnej pamięci typu flash RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD i nie dokonał jeszcze Zakupu Licencji, na czas oznaczony i każdorazowo określony w pobieranym Programie, nieodpłatnej, niewyłącznej, sublicencyjnej, nieprzenoszalnej licencji do utrwalania przez jedno posiadane przez niego urządzenie nagrywające zbioru plików Programu wraz z Kluczem i obrazami badania/badań DICOM obsługiwanym przez Program na płytach CD/DVD albo na przenośnej pamięci typu flash (np. pendrive USB, karty pamięci etc.) zapisanych metodą cyfrową w sposób umożliwiający dalszą obsługę Programową utrwalonych obrazów badania/badań DICOM jedynie przez wskazany wyżej podmiot i w celu dokonania przez niego oceny przydatności Programu lub podjęcia decyzji co do kupna licencji. Po upływie wskazanego oznaczonego czasu dozwolonego użytku Programu, Użytkownik obowiązany jest albo do deinstalacji lub innego skutecznego pozbycia się Programu, albo do Zakupu Licencji na Program, gdy zamierza dalej z niego korzystać już bez ograniczeń (czas nieoznaczony, wsparcie itp.).

2.      Nieprzenoszalność licencji, o której mowa wyżej, wyłącza najem albo dzierżawę przez Użytkownika wskazanego wyżej przysługujących mu ograniczonych praw do Programu, jak również ich przelewu/zbycia (wraz z odpowiednimi obowiązkami) przez tenże podmiot na nowego, innego Użytkownika, co nie wyłącza autonomicznego pobrania w ramach korzystania z Usługi, instalacji, uruchomienia oraz korzystania z Programu przez inne podmioty na zasadach przewidzianych w Umowie, w tym na zasadzie niniejszej licencji.  

3.      Inny Użytkownik korzystający z obsługi Programowej utrwalonych obrazów badania/badań DICOM obsługiwanych przez Program, jako podmiot dysponujący ograniczoną licencją (sublicencją) do ich przeglądania, nie ma uprawnień do dalszego przenoszenia licencji w jakimkolwiek zakresie, chyba że dotyczy to wyłącznie przelewu praw przysługujących mu w ramach tejże sublicencji i dalszego oddania do dyspozycji związanych z nim materiałów (w tym Klucz).

4.      Użytkownicy, opisani w ust. 1-3 wyżej, nie mogą zwielokrotniać poza utrwaloną płytą CD/DVD, przenośną pamięcią typu flash lub urządzeniem nagrywającym na rzecz osób nieuprawnionych indywidualnego Klucza licencji, w który wyposażony jest Program. W razie wątpliwości uważa się, że sublicencjonowany Użytkownik nie ma uprawnień do dalszego utrwalania lub zwielokrotniania Programu lub związanych z nim materiałów w drodze cyfrowej na jakimkolwiek nośniku, chyba że czynność podejmowana jest w ramach dozwolonego eksportu przez Program obrazu badania w postaci pliku graficznego.

 

OŚWIADCZENIA, ZASTRZEŻENIA, FUNKCJE I CEL PROGRAMU

§ 7

 

1.      Licencjodawca oświadcza, że - z wyłączeniem darmowych bibliotek użytych a zintegrowanych z Programem w ramach licencji open source - przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do Programu. Odpowiednie i posiadane prawa autorskie do Programu przysługują Licencjodawcy na zasadach wyłączności i nie stanowią przedmiotu żadnych obciążeń lub praw osób trzecich. Użytkownik zatwierdzając niniejszą Umowę oświadcza, że zapoznał się z funkcjonalnością lub ograniczeniami Programu i nie zgłasza do nich zastrzeżeń.  

2.      Program (w tym wykorzystywany z Kluczem) nie posiada certyfikatów urządzenia medycznego, w związku z czym powinien być przeznaczony wyłącznie do przeglądania obrazów badania/badań w formacie DICOM, a nie do:

a)      użytku w procesie podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych,

b)      substytuowania diagnozy praktyka uprawnionego do wykonywania zawodu medycznego, lub

c)      sporządzania opisów badań obrazowych oraz interpretacji badań obrazowych, z zastrzeżeniem niżej wymienionych regulacji.

3.      Program lub używanie Programu może być przedmiotem ograniczeń normatywnych lub może być warunkowane pozyskaniem stosownych zgód lub wniesieniem niezwiązanych z Umową opłat względem organów regulujących wskazane kwestie w sektorze zdrowotnym lub innych podmiotów, w związku z czym Użytkownik oświadcza, że przed pozyskaniem lub przystąpieniem do użytku Programu pozyska takie zgody lub jego działanie nie będzie naruszało przepisów ustaw lub zwyczajów kraju jego jurysdykcji, co rozciąga się także na ewentualne ograniczenia w zakresie dozwolonego użytku lub z zakresu ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych.

4.      Program jest przeznaczony do przeglądania obrazów badania/badań w formacie DICOM w jakości referencyjnej, których zawartość nie narusza praw innych osób albo do których przeglądania Użytkownik jest odpowiednio autoryzowany w kraju jego jurysdykcji. Licencjodawca nie gwarantuje jakości wyświetlanego obrazu, która w dużej mierze zależy od jakości, rozdzielczości i innych parametrów sprzętu, na którym uruchamiany jest Program (monitor, karta graficzna), a także warunków oświetleniowych na stanowisku pracy i innych uwarunkowań, na które Licencjodawca nie ma wpływu.

5.      Użytkownik może najmować, dzierżawić, przelewać oraz zbywać prawa do Programu lub do związanych z nim materiałów towarzyszących, które mu przysługują w ramach danej Licencji i mogą być przedmiotem odpowiedniego rozporządzenia, na inne podmioty wyłącznie na zasadach przewidzianych w Umowie. Podobne zastrzeżenia dotyczą uprawnień sublicencyjnych.       

6.      Bez pisemnej zgody Licencjodawcy Użytkownik nie może:

a)      dekompilować, dezasemblować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w Program lub Klucz,

b)      tworzyć Oprogramowania lub Klucza pochodnego,

c)      usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu i jego kopiach.

7.      W razie wątpliwości uważa się, że Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa związane ze znakami towarowymi i usługowymi.         

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 8

 

1.      Licencjodawca nie ponosi ryzyka i nie odpowiada za szkody wynikłe lub mogące wyniknąć z używania Programu i materiałów mu towarzyszących przez Użytkownika niezgodnie z jego dozwolonym użytkiem lub § 7 ust. 3-7 wyżej, jak również wynikłe lub mogące wyniknąć z postawienia błędnej diagnozy, błędnych decyzji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialność z tytułu tychże szkód ponosi wyłącznie Użytkownik, co rozciąga się także na odpowiedzialność względem osób trzecich. W zakresie wskazanym wyżej, Użytkownik zobowiązuje się w razie takiej potrzeby zwolnić Licencjodawcę z ewentualnych i kierowanych do niego roszczeń.

2.      Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania Programu i materiałów mu towarzyszących, które są niezależne od niego lub przekraczają zakres jego zobowiązań względem Użytkownika. W zakresie wskazanym wyżej, Użytkownik zobowiązuje się w razie takiej potrzeby zwolnić Licencjodawcę z ewentualnych i kierowanych do niego roszczeń.

3.       Odpowiednio stosuje się też ograniczenia i wyłączenia przewidziane dla danego typu Licencji, która znajduje zastosowanie względem danej Strony Umowy.          

 

OGRANICZONA GWARANCJA

§ 9

1.      Licencjodawca nie gwarantuje, że Program w pełni spełni wymagania Użytkownika, lub że jest on pozbawiony błędów nie-funkcjonalnych oraz nie gwarantuje, że Program będzie działał bez przeszkód na każdej konfiguracji sprzętowej, aczkolwiek dołożył do tego wszelkich starań.

2.      W przypadku wykrycia cyklicznego błędu w działaniu Programu lub nieprawidłowości jego funkcjonowania Licencjodawca podejmie wszelkie starania w celu usunięcia tychże wad lub w celu udostępnienia odpowiedniej aktualizacji Programu. Do zawiadomień o błędach/nieprawidłowościach stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu. 

 

AKTUALIZACJE

§ 10

 

1.      Licencjodawca jest uprawniony, aczkolwiek nie zobowiązany, do dostarczenia Użytkownikom nie-testowym aktualizacji do Programu. Aktualizacja oznacza taką modyfikację w Programie, która jest przeznaczona do jego usprawnienia lub rozbudowania przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności. Z chwilą jej implementacji staje się ona częścią Programu i mają względem niej zastosowanie odpowiednie zasady Licencyjne. Użytkownik zgadza się na to, że może nie mieć dostępu do aktualizacji, o ile nie dokona Zakupu Licencji, chyba że odmienną sytuację dopuszcza sam Licencjodawca.

 

NARUSZENIA UMOWY I ODSZKODOWANIA

§ 11

 

1.      Naruszenie przez Użytkownika postanowień Umowy lub niezgodne z Umową używanie Programu traktowane będzie jako rozwiązanie Umowy. W takim wypadku, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w kwocie 100 Euro, nie mniejszej jednak niż poniesione przez Licencjodawcę wydatki, co nie wyłącza możliwości dochodzenia szkody poniesionej przez Licencjodawcę, a przewyższającej wskazaną karę.

2.      Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wynikają lub mogą wyniknąć tytułem naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy. W zakresie wskazanym wyżej, Użytkownik zobowiązuje się w razie takiej potrzeby zwolnić Licencjodawcę z ewentualnych i kierowanych do niego roszczeń, który nie odpowiada za rzeczoną szkodę.

3.      Licencjodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez niego bezpośrednio lub nieumyślnie Użytkownikowi nie-testowemu w ramach Umowy lub wynikłych z użytku Programu wraz z towarzyszącymi mu materiałami/obrazami ponad kwotę zapłaconą tytułem Zakupu Licencji (włączywszy w to szkody wynikłe z przerwy w świadczeniu usług, utraty danych, utraconych korzyści), chyba że przepisy państwa Użytkownika wyłączają lub ograniczają taką możliwość i o ile znajdują zastosowanie. Jeżeli przepisy państwa Użytkownika dopuszczają taką możliwość, ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy rozciąga się nadto na szkodę wyrządzoną umyślnie.

4.      Licencjodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez niego bezpośrednio lub nieumyślnie Użytkownikowi czyniącemu użytek z Licencji testowo (włączywszy w to szkody wynikłe z przerwy Usług, utraty danych, utraconych korzyści), chyba że przepisy państwa Użytkownika wyłączają lub ograniczają taką możliwość i o ile znajdują zastosowanie. Jeżeli przepisy państwa Użytkownika dopuszczają taką możliwość, ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy rozciąga się nadto na szkodę wyrządzoną umyślnie.

 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 12

 

1.      Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Stronami z chwilą, o którem mowa w jej § 1. 

2.      Naruszenie przez Użytkownika postanowień Umowy lub niezgodne z Umową używanie Programu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym. Po poinformowaniu o tym Użytkownika, jest on zobowiązany do deinstalacji lub innego pozbycia się Programu, w tym związanym z nim materiałów.  

3.      Rozwiązanie niniejszej Umowy nie odnosi skutku względem tych postanowień Umownych, które ze swojej natury znajdują zastosowanie także po rozwiązaniu Umowy.  

4.      W razie wątpliwości uważa się, że w przypadku zakupu aktualizacji wcześniej Zakupionej Licencji okres przedłużenia wsparcia aktualizacji Programu do najnowszej wersji liczony jest od daty wygaśnięcia poprzednio Zakupionej Licencji.

5.      W przypadku zakupu od Usługodawcy aktualizacji do licencji, która to licencja była zdefiniowana i ustalona wyłącznie w uprzednio obowiązującym dokumencie umowy licencyjnej i ograniczonej gwarancji oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, przyjmuje się, że określona tam licencja publikacyjna przekształcana jest z mocy niniejszej Umowy i dokonanej aktualizacji w nienazwaną Licencję określoną w jej § 3, natomiast określona tamże instalacyjna licencja standardowa lub licencja multiuser przekształcana jest z mocy niniejszej Umowy i dokonanej aktualizacji w nienazwaną Licencję określoną w jej § 2.

6.      Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.      W przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Licencjodawca upoważniony jest do zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne, skuteczne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron, przy czym drugiej Stronie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na piśmie. W razie wątpliwości co do interpretacji postanowień Umowy przyjmuje się taką ich wykładnię, która jest spójna z zamiarem Stron oraz nie uchybia logice i naturze innych postanowień Umownych.

8.      W przypadku nieusuwalnej rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową, a postanowieniami zawartych przez Licencjodawcę indywidualnych umów licencyjnych, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

9.      Prawem właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawa (Polska).

10.  W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Umowy decyduje polska wersja.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(dalej „Regulamin”)

 

DEFINICJE

 

1.      Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a)      „Usługodawcy” – rozumie się przez to podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niżej,

b)      Usługobiorcy” – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie,

c)      Usłudze” lub „Usługach” – rozumie się przez to usługę lub usługi wskazane w § 2 Regulaminu,

d)      Stronie” lub „Stronach” – rozumie się przez to w zależności od kontekstu Usługobiorcę albo Usługodawcę, albo oba te podmioty łącznie,

e)      „E-sklepie” - rozumie się przez to dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.radiantviewer.com/store/ system informatyczny umożliwiający nabywanie w sposób Regulaminem przewidziany licencji do pobranego testowo Programu, przy czym jego elementem integralnym jest ww. dokument oraz inne regulaminy funkcjonalnie związane ze e-sklepem lub zamówieniami (o ile zostały udostępnione w odpowiednich zakładkach wskazanego portalu lub jego podstron).  

 

2.      Ilekroć w Regulaminie używane są definicje legalne lub umowne w nim nie zdefiniowane – ich treść określa odpowiednio: umowa licencyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.radiantviewer.com/terms/ (dalej „Umowa”) lub przepisy stosownych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

3.      Wszędzie tam, gdzie niniejszy dokument odwołuje się do terminów zdefiniowanych, a wyrażonych w liczbie mnogiej lub w innym przypadku, rozumie się pod tymi terminami również odpowiednio rozumiane pojęcia w liczbie pojedynczej lub w wyżej określonych przypadkach.

 

§ 1

 

1.      Usługodawcą jest Medixant Maciej Frankiewicz z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Promienista 25 (kod: 60-288 Poznań), NIP 6652527251, REGON 301679591, adres elektroniczny: store@medixant.com

2.      Niżej ustalony Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, przy czym Regulamin jest udostępniony przed zawarciem Umowy nieodpłatnie za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.radiantviewer.com/terms/.

3.      Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca doręcza Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4.      Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa wyżej, są następujące:

a)      połączenie z siecią Internet;

b)      przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej HTTPS.

5.      Usługodawca informuje, że w przypadku Usług, o których mowa w § 2 lit. a) Regulaminu z chwilą finalizacji zamówienia przez Usługobiorcę w sposób określony w § 3 punkcie 3.2 Regulaminu dochodzi do zawarcia elektronicznej Umowy na odległość. Usługodawca informuje jednocześnie, że w przypadku Usług, o których mowa w § 2 lit. b) do zawarcia elektronicznej Umowy na odległość dochodzi z chwilą wyboru i zatwierdzenia w panelu, o którym mowa w § 3 punkcie 3.3 Regulaminu, zakładki „Zakup aktualizacji”.

6.      Usługodawca informuje, że sposoby korygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych danych zostały wskazane w § 3 ust. 6 Regulaminu.

7.      Usługodawca informuje, że z uwagi na wersję językową E-sklepu Umowy mogą być zawierane w języku polskim albo angielskim. Treść zawieranej Umowy będzie utrwalana, zabezpieczana w systemie informatycznym, a na ewentualne żądanie będzie udostępniana nabywcy poprzez e-mail, który wskazano przy finalizacji zamówienia.

8.      Usługodawca informuje, że wszystkie ceny podane w polskojęzycznej wersji E-sklepu sprzedawcy są cenami brutto.  

9.      Usługodawca informuje, że w przypadku pobrania, instalacji lub korzystania z Programu w celach testowych (nieodpłatnie) Usługobiorca/Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej w trybie Regulaminu (rozpoczęcie spełniania świadczenia o dostarczanie niematerialnych treści cyfrowych za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia).

10.  Informacje o funkcjonalności treści cyfrowych, o których mowa w § 2 Regulaminu, oraz technicznych środkach ich ochrony, jak również mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dostępne są za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.radiantviewer.com/privacy/.

11.  Informacje o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, zawiera deklaracja o ochronie danych osobowych, dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.radiantviewer.com/privacy/.

12.  Usługodawca informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które może jednak być odpowiednio minimalizowane w drodze stosowania się do zaleceń dostępnych w Internecie za pośrednictwem witryny WWW pod adresem: www.radiantviewer.com/privacy/.

13.  Usługodawca informuje, że wykaz Usług świadczonych anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz warunki na jakich Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usługi lub uiszczanie opłat za nią zostały udostępnione w Internecie za pośrednictwem witryny WWW pod adresem: www.radiantviewer.com/privacy/.

14.  W razie potrzeby kontaktu z Usługodawcą, o ile inne przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, zainteresowani mogą korzystać z formularza dostępnego za pośrednictwem Internetu pod adresem www.radiantviewer.com/contact/ albo skorzystać z adresu elektronicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1wyżej.

15.  Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi. Użytkownik może jednak zapoznać się z Regulaminem bez związania się jego treścią, o ile warunek wskazany wyżej nie zajdzie.

16.  Usługodawca, zapewnia Usługobiorcy za pomocą systemu teleinformatycznego stały dostęp do aktualnej informacji, o której mowa w ust. 11 – 14 wyżej.

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2

Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a)      odpłatnego udzielania Licencji (Zakup Licencji) na świadczony wcześniej i wykorzystywany testowo przez Użytkownika/Usługobiorcę Program,

b)      odpłatnej aktualizacji Zakupionej Licencji na kolejny okres (zakup aktualizacji licencji) na warunkach określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

§ 3

 

1.      ZAMÓWIENIA

 

W E-sklepie dostępny jest Program w oferowanych na podstronie przez Usługodawcę wersjach. Przed przystąpieniem do zakupu należy wybrać wersję Programu oraz wpisać ilość zamawianych Licencji, ewentualnie także wybrać okres na jaki zamawiana jest subskrypcja, w tym – o ile jest to przewidziane – możliwość automatycznego odnowienia licencji czasowej i sposobu płatności za odnowiony okres. Po wprowadzeniu ww. danych wyświetlone zostaną szczegóły zamówienia oraz łączna cena do zapłaty. Na tejże podstronie można usunąć dany produkt z koszyka, zaakceptować zamówienie (zatwierdzenie wyboru odbywa się przez kliknięcie napis "Kup teraz"), bądź nie kontynuować zamówienia (opuszczenie E-sklepu).

 

2.      FINALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

W celu finalizacji zaakceptowanego w sposób wyżej opisany zamówienia niezbędne będzie uzupełnienie odpowiednich z przedstawionych na podstronie danych do faktury oraz danych Użytkownika końcowego, o ile Usługobiorca zawiera Umowę na rzecz innego podmiotu (w takim wypadku należy zmienić domyślne zaznaczenie kratki „Użyj danych do faktury” i zaznaczyć kratkę „Wprowadź inne dane”), należy również zapoznać się z treścią Umowy oraz Regulaminu i zaznaczyć kratkę „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin sklepu oraz Umowę licencyjną” (linki do dokumentów znajdują się w powyższym napisie), a następnie kliknąć napis „Pokaż podsumowanie”. W przypadku, gdy wyświetlone po wykonaniu powyższych kroków podsumowanie zamówienia jest zgodne z wolą Usługobiorcy, należy dalej kliknąć napis „Wyślij zamówienie”. Po kliknięciu przycisku “Wyślij zamówienie” numer konta bankowego oraz podsumowanie zamówienia zostaną wysłane na wskazany adres email, chyba że zamówienie jest składane w anglojęzycznej wersji sklepu. W takim wypadku, po kliknięciu ww. przycisku “Wyślij zamówienie” Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu bezpiecznych płatności Avangate, gdzie będzie mógł dokonać płatności za pomocą karty kredytowej / PayPal / przelewu bankowego.

 

3.      AKTUALIZACJA LICENCJI I REJESTRACJA

 

Zakup aktualizacji Licencji, o którym jest mowa w § 2 lit. b) Regulaminu, będzie możliwy po zalogowaniu się do serwisu „Moje Licencje”, dostępnego na stronie www.radiantviewer.com/store/mylicenses/, a następnie kliknięciu linku „Kup aktualizację licencji”. Dalszy przebieg zamówienia odbywa się będzie na zasadach opisanych powyżej.

 

4.      METODA PŁATNOŚCI

 

Płatność na rzecz Usługodawcy powinna nastąpić:

 

a)      w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - w formie wpłaty na rachunek bankowy wskazany w e-mailu przesłanym przez Usługodawcę po finalizacji zamówienia (w przypadku braku wpłaty w ww. terminie Usługodawca wzywa Usługobiorcę do zapłaty przedpłaty w dodatkowym terminie 48 h pod rygorem odstąpienia od Umowy, po czym w razie braku wpłaty Usługodawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia lub od umowy odstąpić)

 

b)      w przypadku finalizacji zamówienia przez osoby nie będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej - za pośrednictwem operatora rozliczeń e-commerce, tj. udostępnionego przez ww. operatora specjalnego, zabezpieczonego i szyfrowanego apletu internetowego (w przypadku braku wpłaty w ww. terminie Usługodawca wzywa Usługobiorcę do zapłaty przedpłaty w dodatkowym terminie 48 h pod rygorem odstąpienia od Umowy, po czym w razie braku wpłaty Usługodawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia lub od umowy odstąpić).

 

W każdym wypadku dokonywania wpłaty przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, KONIECZNE jest o podanie w tytule przelewu numeru ID zamówienia.

 

5.      ZASADY DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOKUMENT ZAKUPU

 

Po potwierdzeniu płatności Klucz Licencyjny oraz instrukcje instalacyjne zostaną w ciągu 48 godzin przesłane na podany adres e-mail. W tym samym czasie i trybie zostanie przesłana także faktura VAT lub – w przypadku nabywców nie będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej – faktura/rachunek wystawiony przez operatora rozliczeń e-commerce.  

 

6.      ANULOWANIE ZAMÓWIENIA LUB KOREKTY DANYCH

 

W przypadku wysłania błędnego zamówienia lub wprowadzenia niepoprawnych danych, nabywca może je anulować lub dokonać korekt, o ile nastąpi to bez zbędnej zwłoki, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W tym celu na adres elektroniczny store@medixant.com należy wysłać e-mail ze swoimi danymi oraz informację o błędzie w wysłanym wcześniej zamówieniu.

TREŚCI BEZPRAWNE I ANONIMIZACJA DANYCH

§ 4

 

1.      Usługobiorca, może korzystać z Usługi lub uiszczać opłaty za nią anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile przewidziano to w niniejszym dokumencie.

2.      Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych.

3.      W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z Regulaminem, innymi regulaminami Usługodawcy lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania pod rygorem zaprzestania przetwarzania jego danych i możliwości korzystania z Usług. W przypadku dokonywania dalszych naruszeń, Usługodawca może dalej przetwarzać dane Usługobiorcy wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności i pod warunkiem utrwalania dla celów dowodowych faktu ich uzyskania oraz treść tych wiadomości. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH

§ 5

 

1.      Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wskazane w dokumencie `Zasady Przetwarzania Danych Osobowych` dostępnym za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.radiantviewer.com/privacy/.

2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych takich jaki: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usługi oraz właściwość Usługi.

3.      Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu, za wyjątkiem tych danych, które są:

a)      niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi lub innych roszczeń związanych ze świadczeniem Usługi,

b)      niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,

c)      dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów.

4.      Przetwarzanie po zakończeniu Usługi, o którym mowa w ust. 3 wyżej, Usługodawca będzie prowadził z zastrzeżeniem poniższych zasad: 

a)      rozliczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione Usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których skorzystał Usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie,

b)      Usługodawca nie może zestawiać danych osobowych Usługobiorcy z przybranym przez niego pseudonimem.

5.      W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 


 

OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZKODA

§ 6

 

1.      Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej, o których mowa wyżej, jeżeli niezwłocznie uniemożliwił dostęp do tych danych, przy czym w przypadku pozyskania wiarygodnej informacji o bezprawności informacji wymaga się dodatkowo, by zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności również wówczas, gdy nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

2.      W przypadku świadczenia przez Usługodawcę Usługi obejmującej transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę Usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem:

a)      nieinicjowania przekazu danych;

b)      niewybierania odbiorcy przekazu danych;

c)      niewybierania oraz niemodyfikowania informacji zawartych w przekazie.

3.      Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 2 wyżej, dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

4.      W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

a)      nie modyfikuje danych,

b)      posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz

c)      nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane także wówczas, gdy przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 4 wyżej, niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.

6.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykorzystania lub ochrony karty płatniczej używanej w wykonaniu Umowy zawartej na odległość i zapłaty za Usługę, na które to operacje Usługodawca nie ma żadnego wpływu, i które są obsługiwane przez podmiot zewnętrzny w oparciu o dostarczany przez niego panel, chyba że przepisy kraju jurysdykcji Usługobiorcy stanowią inaczej i jeżeli znajdują zastosowanie.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, ROZWIĄZANIE

§ 7

 

1.      Umowa zawierana jest z chwilą, o której mowa w punkcie § 1 ust. 5 Regulaminu.

2.      Z uwagi na charakter i formę świadczonych Usług, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy, co dotyczy też nabywców będących konsumentami (art. 38 punkt 9 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta).

3.      Rozwiązanie Umowy po wygaśnięciu Zakupionej Licencji na Program i nieskorzystaniu po tym terminie z Usług, o których mowa w § 2 Regulaminu, jak również w trybie § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 2 Umowy, nie odnosi skutku względem tych zapisów Regulaminu, które ze swojej natury znajdują zastosowanie także po jego rozwiązaniu.

 

REKLAMACJE

§ 8

1.      Usługobiorcy są uprawnieni do składania reklamacji co do świadczonych Usług w formie pisemnej. Reklamacje należy wysłać Usługodawcy listem poleconym na adres: Medixant Maciej Frankiewicz, ul. Promienista 25, 60-288 Poznań, Polska. Usługodawca rozpoznaje wyłącznie reklamacje, które zawierają co najmniej następujące dane:

a)      oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), a w przypadku osób prawnych pełną nazwę (firmę), adres pocztowy, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją;

b)      opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

2.      Reklamacje będą rozpoznawane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, a w przypadku spraw szczególnie złożonych w terminie określonym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O ich rezultacie usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

INNE ZOBOWIĄZANIA

§ 9

 

1.      Przed zawarciem proponowanej Umowy, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy utrwalone na trwałym nośniku informacje zastrzeżone przez art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Regulamin wraz z jego linkami oraz Umowę. Z uwagi na wyrażenie wraz z pobraniem wersji testowej Programu Regulaminowej zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy, doręczenie niniejszego Regulaminu wypełnia jednocześnie obowiązek przewidziany w art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

2.      Usługodawca przekazuje Usługobiorcy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, informację o udzielonej przez Usługobiorcę zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

3.      Usługodawca zapewnia, aby Usługobiorca w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Przyciski służące do złożenia zamówienia oznaczone są w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.

4.      E-sklep zawiera, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

 

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 maja 2018 r.

2.      Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Internecie za pośrednictwem witryny WWW dostępnej pod adresem, o którym mowa w § 1 ust 2 Regulaminu. Powyższe zmiany nie odnoszą skutku względem tych Usługobiorców, którzy nabyli uprawnienia lub roszczenia na podstawie dotychczasowego jego brzmienia. W takim wypadku stosuje się względem tychże osób regulacje dotychczasowe, a wypowiadanie Regulaminu na tej zasadzie jest niedopuszczalne

3.      Prawem właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy (Rzeczpospolita Polska).

4.      W przypadku nie dającej się usunąć rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami Umowy zawartej przez Usługodawcę lub innych indywidualnych umów, pierwszeństwo mają postanowienia ww. umów.

5.      W przypadku, gdy jakakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Usługodawca upoważniony jest do zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne, skuteczne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron, przy czym drugiej Stronie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na piśmie.

6.      W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Regulaminu decyduje polska wersja.

 

Pobierz Umowę licencyjną w pliku PDFPobierz Regulamin w pliku PDF