Sign in
RadiAnt DICOM Viewer - Discussion Forum
Congratulations and suggestions;) [ Gratulacje i sugestie ;) ]

Jul 30, 2019 03:26 PM
by Marek ze Szczecina
[google translator]

After many years of convicting radiologists to use browsers for the macOS system and stopping several DICOM browsers to the Windows platform, the choice finally fell to RadiAnt, which I consider to be the best browser currently on the market. In my case - in combination with the EIZO RX250 diagnostic monitor and strong computer components - it works sensational. I work mainly on angio tomographs where one study sometimes has more than 1500 photos and needs a smooth 3D MPR mode without unnecessary additions that others want to make happy (curve reconstruction, etc.) The other browsers are currently very heavily loaded and radiologists are leaving them. After the last update, when a local database appeared - the program is coming to perfection. So, I recommend it boldly, I use it on a daily basis to work at home (teleradiology) and this is a hit on the bench.

Already on facebook I wrote about a few suggestions that would be worth adding to help in the practical evaluation of the research.

- density test (single pixel and circle) in 3D MPR mode (currently it can be done only on 2D scans)
- surface cutting in VRT virtualisations and not a scalpel
- download only selected layers from PACS (currently only the entire study is visible)

I think the whole radiological world is grateful for such a product. greetings

***

and one more suggestion - you could do so that after measuring the object and moving planes (in 2D MPR mode and in 2D mode) measurements automatically disappear. Currently, they disappear and you have to manually delete them.

***

I hope the suggestions are constructive, here's another:

It would be nice to have the option of crossing the line of planes after clicking in a given place - now you have to click on the middle of the intersection and move manually. At high magnifications of the image where the intersection of planes is somewhere far away it is quite troublesome.

-----------------------------------------------------------------------------

[original]

Po wielu latach skazywania radiologów na używanie przeglądarek na system macOS i przestowaniu kilku przeglądarek DICOM na platformę Windows wybór padł w końcu RadiAnt, którą uważam za najlepszą aktualnie przeglądarkę na rynku. W moim przypadku - w połączeniu z monitorem diagnostycznym EIZO RX250 i silnymi komponentami komputera - działa rewelacyjnie. Pracuję głównie na tomografiach angio gdzie jedno badanie ma czasem powyżej 1500 zdjęć i potrzebuje sprawnego trybu MPR 3D bez zbędnych dodatków którymi na siłę chcą uszczęśliwiać inni (rekonstrukcje po krzywej itp) Pozostałe przeglądarki aktualnie są bardzo zlagowane i radiolodzy od nich odchodzą. Po ostatniej aktualizacji kiedy pojawiła się lokalna baza danych - program zbliża się do perfekcji. Więc polecam ją śmiało, ja używam ją na codzień do pracy w domu (teleradiologia) i jest to trafienie w 10tkę.

Już na facebooku pisałem o kilku sugestiach które warto by było dodać aby pomóc w praktycznej ocenie badań.

- badanie gęstości ( pojedynczym pixelem jak i kółkiem) w trybie 3D MPR (aktualnie można to zrobić tylko na skanach 2D)
- cięcie płaszczyznowe w wirtualizacjach VRT a nie skalpelem
- pobieranie z PACS'a tylko wybranych warstw (aktualnie widać tylko całość badania)

Myślę że cały radiologiczny świat jest wdzięczny za taki produkt. Pozdrawiam

***

i jeszcze jedna sugestia - można by było zrobić tak, aby po zmierzeniu obiektu i ruszeniu płaszczyznami (w trybie 2D MPR jak i w trybie 2D) pomiary automatycznie znikały. Aktualnie znikają i trzeba ręcznie je usuwać

***

Mam nadzieję że sugestie są konstruktywne, oto kolejna:

Przydałoby się opcja pojawiania skrzyżowania linii płaszczyzn po kliknięciu w danym miejscu - aktualnie trzeba trzeba kliknąć na środek skrzyżowania i przesuwać ręcznie. Przy dużych powiększeniach obrazu gdzie skrzyżowanie płaszczyzn jest gdzieś daleko jest to dość kłopotliwe.
Aug 3, 2019 01:24 PM
by RadiAnt
Dear Marek,

Thank you for your kind words about our viewer. We took the liberty of translating your post to English, as our audience is international and only small percentage speaks Polish :-)
Your suggestions are valuable and most of them were actually on our to-do list. Expect them in future versions.
One important note here - keep in mind that RadiAnt is not certified as a medical product. You always have to make sure that the specific use is in compliance with the local regulations.
Post reply
Author (first name or pseudonym):

Message:

Captcha image


Visitors can post messages on the forum without having to register. Please input your first name or pseudonym in the "Author" field. Do not publish any personally identifiable information (PII).

Please ensure you write your posts in English so that our international audience can understand and reply to your message.

The Administrator reserves the right to remove any messages that violate our forum rules; for example, those that are not related to the RadiAnt DICOM Viewer software, published in a language other than English, contravene regulations, etc.